KIRKEVALG 2023


I 2023 er det igjen klart for kirkevalg. Hvem vil være med i arbeidet med å styrke kirken vår?

Hvem vil styre kirken vår?

 

Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023! Vil du stille til valg? Herved er du invitert til å være med på å skape framtidas kirke!

 

Du kan være den beste kandidaten selv! - Og tenk over hvem ellers du tror kan være viktige bidragsytere i lokalkirken og lokalmiljøet ditt. Ved kirkevalget skal det velges 8000 frivillige til å lede kirkens arbeid.

 

Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg! Og avgi i alle fall stemme på valgdagen. Vi skal samarbeide om å få flere til å oppdage det fine du får tilbake ved å gi av din tid til å bygge fellesskap.

 

Bli med!

 

Du trengs til kanskje den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape større samhold i bygd og by! Mange ting bidrar til å bryte ned fellesskapet i samfunnet. Vi trenger å gjøre noe for å motarbeide isolasjon, ensomhet og splittelse. Vi må jobbe fram en motkultur mot tendensen til forakt for svakhet og for det som er annerledes. Vi vil støtte det som fremmer respekt for skaperverket og for hvert enkelt menneske. Kirken gir mange muligheter for din påvirkning! I møte med personer i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

 

Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister blir satt opp i prioritert rekkefølge.  

 

Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet etter avstemning i et valgmøte der hvert menighetsråd sender sin representant), og fra andre nominasjonsgrupper.
 

Hva gjør menighetsrådet?

 

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet påvirker du prioriteringer og utførelse av de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjenestene, musikkvalg, misjons-, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

 

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:

 

  • Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
  • Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
  • Gudstjenester
  • Kirkemusikk
  • Ofringer (hvem skal tilgodesees)
  • Utleie av kirken (til hvem og når) i samarbeid med stab
  • Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
  • Samarbeid med frivillige
  • Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Flå Menighetsråd har fire faste medlemmer i tillegg til sokneprest. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast på rådsmøtene.

 

Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år. Menighetsrådet er også kirkelig fellesråd. I fellesrådet sitter også kommunal representant i tillegg til ordinære menighetsrådsmedlem. Kirkelig fellesråd tar seg av administrative og økonomiske oppgaver vegne av soknet, med delegert myndighet til kirkeverge i det daglige, samt oppretter og legger ned stillinger.

 

 

I Flå er kirkeverge sekretær for både menighetsråd og fellesråd og forbereder saker i fellesskap med leder og sokneprest og sørger for å protokollføre møtene og følge opp det som bestemmes i samarbeid med ansatte og råd.  

 

En undersøkelse generelt i landetblant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

 

Og ved å være med i menighetsråd har du faktisk muligheten til å være med å forme din kirke i din kommune og hva dere ønsker at kirken skal være og bidra med i lokalsamfunnet i tillegg til det ordinære gudstjenestelivet. Kirke er felleskap og skal være et inkluderende sted der alle føler seg velkommen.

 

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:

 

1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for innbyggerne i kommunen
4. Du bidrar til et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan bidra til at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du vil oppdage og utvikle flere sider ved deg selv

 

Kilde: www.kirkevalget.no

Tilbake