LOKAL GRUNNORDNING GUDSTJENESTER


Lokal grunnordning for hovedgudstjenester i Flå

 Vedtak: Lokal grunnordning for hovedgudstjenester i Flå

(denne ble vedtatt i menighesrådet)

Gjennomgang:

Kirkerådet har bestemt at det i år skal gjennomføres en reform av gudstjenestene som skal gjøre gudstjenestene i hele Norge mer like og gjenkjennelige uansett hvor i landet vi deltar.

 

Menighetsrådet har oppnevnt organist Marianne Gandrud Skinnes, prest Kjell Bjørka og Jon Roar Strandenes fra menighetsrådet til å utarbeide et forslag til grunnordning for gudstjenestene i Flå. 

 

Vi fortsetter med inngangsprosesjon under dåp, når konfirmanter deltar og når liturgen ellers finner det naturlig.

 

En liten justering av Nådehilsen, ledd 3;

ledd 12. Ramme for Evangelium: Liturgen i samråd med organist kan velge et Halleluja-omkved, en kort salme eller annet svarledd etter evangelielesningen;  ledd 17 løftesordet etter syndsbekjenneslen.

 

Vi vil ha Familiegudstjeneste/Forenklet gudstjeneste 8-10 ganger i året. Resterende gudstjenester er høymesse. Medliturgen bruker til vanlig kirkens kappe.

 

1-2. Informasjon gies av presten etter nådehilsen, slik det har vært vanlig i Flå.

 

3. Til nådehilsen:

  Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Skaper, og frelseren Jesus Kristus.

  Hvis ikke dette innvilges foreslår vi å bruke:

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

(Altså ikke: Vår Herre Jesu Kristi Nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.)

(Menigheten står under inngangssalme og nådehilsen.)

 

4. Samlingsbønn. Av elleve forslag ble det:

 

1: Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss.

Lukk nå opp  våre hjerter, så vi kan fornyes i troen på deg.

 

5. Syndsbekjennelsen er flyttet til forkant av forbønn (ledd 17).

 

    Dåp plasseres som før, mellom Kyrie og Gloria. Dåpslys tennes under dåpen.

 

6.  Kyrie og 7 Gloria. Bruker de kjente melodiene, Allmenn serie I, vanligvis hele året. Liturg og organist kan gjøre andre valg når resurssituasjonen gjør det mulig – f.eks. fullstendig form i festtiden.

 

8-11: Innfører fast bruk av «Dagens bønn». 3 tekster i høymesse, 2 eller 1 tekst i familiegudstjenester og forenklet gudstjeneste

 

12. Ramme for Evangelium: Liturgen i samråd med organist kan velge et Halleluja-omkved, en kort salme eller annet svarledd etter evangelielesningen.

13-14: Så følger Preken og Trosbekjennelsen, eventuelt kort salme eller musikk mellom. Ved familiegudstjeneste benyttes forenklet trosbekjennelse godkjent av biskopen.

 

15: Salme som kan falle bort hvis trosbekjennelsen synges.

16: Kunngjøringer kan følge her.

      Vi minnes de døde ved å reise oss og tenne et lys og en kort tekst.

 

17: Syndsbekjennelse . Den innledes:

        La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.

 

        Synsbekjennelse:

Gud, du kjenner og elsker oss alle.

Du vil at vi skal ta vare på hverandre og på jorden.

Vi vet at vi svikter og gjør deg imot.

Tilgi oss og hjelp oss, for Jesu skyld.

 

Ved særskilte anledninger er det anledning til å velge en annen syndsbekjennelse.

 

Syndsbekjennelsen avsluttes av Liturgen med sitat fra 1. Joh. Brev 1,9:

Når vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir syndene og renser oss for all urett.

 

18: Forbønn for kirken og verden ledes vanligvis av liturgen.

      Menighetssvar, vanligvis: Herre, hør vår bønn.

 

19: Menighetens takkoffer kan samles inn her, under 20 eller 27. Avgjøres av liturgen i samråd med organist.

 

20: Menigheten har ingen spesiell ordning for frambæring av nattverdgavene.

Nattverdsalme, bordet dekkes. En bønn for offergaven.

21: Prefasjonsdialogen. Flere alternativ, vi foreslår den vi er vant med.

Prefasjon, Sanctus (Hellig), Kort bønn, Verba (innstiftelsesordene).

Vi vil ikke innføre «Troens mysterium».

Herrens Bønn. Fadervår vanligvis oversettelsen fra 2011 (lest eller sunget).

22: L: Guds fred være med dere. M: Guds fred være med deg.

Følgende er ikke innført: L La oss hilse hverandre ed et tegn på fred. Menigheten hilser hverandre med håndtrykk. L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød, er vi alle en kropp.

 

Liturgisk musikk ved nattverden bruker vi hele kirkeåret det som er kjent: Allmen serie I. Utenom høymessen kan forenklinger brukes ved behov.

 

Liturgen fortsetter å si hele Tilsigelsen etter utdelingen.

 

Liturg og organist sammen bestemmer hvilken takkebønn for nattverden som skal brukes.

 

24: Salme

25: Velsignelsen. Vi valgte Benedikamus, det alternativet vi er vant med

26: Vi fortsetter å bruke: Gå i fred. Tjen Herren med glede.

27: Postludium med eller uten prosesjon. Før eller etter 26.

Utgangsprosesjon brukes hytidsdager, når det er ministranter og andre ganger liturg i samråd med organist bestemmer dette.

 

Utarbeidet av:

Kjell Bjørka,

Marianne Gandrud Skinnes og

Jon Roar Strandenes

Vedtatt i menighetsrådet april 2021

 

Tilbake